horso by themebuzz

Strefa Mieszkańca

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Północ sp. z o.o. powstała w celu budowy mieszkań i ich późniejszej eksploatacji na zasadzie najmu. W każdej gminie mają powstać mieszkania dedykowane osobom o umiarkowanych dochodach, które zarabiają zbyt dużo, by ubiegać się o lokal komunalny, ale za mało, by wynająć mieszkanie lub zaciągnąć kredyt hipoteczny na jego zakup na rynku komercyjnym.

W ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN-Północ sp. z o.o. ma powstać ponad 1000 mieszkań:

– Gmina Biskupiec – 32 mieszkania;

– Gmina Dobre Miasto – 36 mieszkań;

– Gmina Dźwierzuty – 20 mieszkań;

– Gmina Ełk – 60 mieszkań;

– Gmina Gietrzwałd – 30 mieszkań;

– Gmina Giżycko – 50 mieszkań;

– Gmina Jedwabno – 33 mieszkania;

– Gmina Kolno – 10 mieszkań;

– Gmina Lidzbark – 34 mieszkania;

– Gmina Miejska Kętrzyn – 69 mieszkań;

– Gmina Miejska Szczytno – 18 mieszkań;

– Gmina Miejska Tczew – 239 mieszkań;

– Gmina Nidzica – 50 mieszkań;

– Gmina Purda – 60 mieszkań;

– Gmina Rozogi – 10 mieszkań;

– Gmina Ryn – 24 mieszkania;

– Gmina Wiejska Ostróda – 100 mieszkań;

– Gmina Wydminy – 80 mieszkań;

– Gmina Zalewo – 48 mieszkań;

Program SIM skierowany jest do osób i rodzin, które nie posiadają własnego mieszkania  w danej miejscowości, a którzy dysponują środkami na regularne opłacanie czynszu, a ich dochody są za niskie na zaciągnięcie kredytu hipotecznego na mieszkanie.

Jakie warunki musisz spełniać, aby móc starać się o najem lokalu w ramach SIM?

 • najemca, ani osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkiwania nie mogą posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie miejscowości, w której usytuowany jest lokal,
 • nie przekraczać górnego limitu dochodowego.

 

Zgodnie z art. 7a ustawy o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego tej osoby fizycznej w roku poprzedzającym rok, w którym zawierana jest umowa najmu lokalu mieszkalnego, nie przekracza:

 1. a) 75% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
 2. b) 105% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,
 3. c) 145% w trzyosobowym gospodarstwie domowym,
 4. d) 170% w czteroosobowym gospodarstwie domowym,
 5. e) 170% w gospodarstwie domowym większym niż czteroosobowe, powiększone o dodatkowe 35% na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym

– iloczynu wysokości ostatnio ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie, na terenie którego położony jest lokal mieszkalny, oraz współczynnika 1,4.

Zgodnie z ustawą o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, nabór najemców do inwestycji SIM, przeprowadza gmina, na terenie której jest realizowana inwestycja w ramach SIM.

Następnie po zakończeniu naboru gmina przekazuje do Spółki listę najemców. Na tej podstawie Spółka będzie zawierać z zainteresowanymi umowy o partycypację w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, a następnie umowę najmu. najmu lokali mieszkalnych.

Informacje o naborze na lokale mieszkalne w ramach SIM w konkretnych gminach, będą ogłoszone przez właściwy Urząd Miasta/Gminy. Zostaną także udostępnione na stronie internetowej SIM.

Partycypacja stanowi współuczestnictwo w kosztach budowy lokalu mieszkalnego. Partycypacja wynosi do 30% kosztów budowy lokalu, wysokość jest ustalana z władzami Gminy. To „wkład własny” w mieszkanie.

Po podpisaniu umowy o partycypację w kosztach budowy lokalu mieszkalnego przyszły najemca będzie zobowiązany do wpłacenia kwoty partycypacji we wskazanym terminie.

Co ważne, wpłacona kwota partycypacji jest waloryzowana.

Każdy najemca będzie zobowiązany do zawarcia z SIM umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, którego będzie najemcą. Partycypacja będzie płatna po zawarciu umowy o partycypację w kosztach budowy lokalu mieszkalnego – w terminie wynikającym z umowy, a przed zawarciem umowy najmu.

Jeśli zmienią się Twoje plany i będziesz chciał zrezygnować z najmu w ramach SIM, partycypacja zostanie zwrócona najpóźniej w terminie 12 miesięcy od dnia rozwiązania umowy. Natomiast w przypadku, gdy złożysz wniosek o dojście do własności, partycypacja zostanie zaliczona na poczet ceny sprzedaży lokalu.

Warto wiedzieć, że w przypadku śmierci najemcy partycypacja podlega dziedziczeniu przez spadkobierców.

Stawka czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w zasobach mieszkaniowych SIM ustalana jest przez Zgromadzenie Wspólników Spółki w takiej wysokości, aby suma wszystkich lokali eksploatowanych przez SIM pozwalała na pokrycie kosztów eksploatacji i remontów budynku oraz spłatę zobowiązań SIM związanych z budową.

Dzięki atrakcyjnemu modelowi finansowania inwestycji możliwe, że stawki czynszu będą niższe niż na rynku komercyjnym. Szacunkowe stawki będą podane do wiadomości najemców w późniejszym okresie.

Opłaty wynikające z bieżącego zużycia mediów (tj. za dostawę energii, gazu, wody, odbioru ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych) nie są wliczane do kwoty czynszu, a ich wysokość w sposób szczegółowy zostanie określona w umowie najmu oraz w umowach z dostawcami mediów.

Obowiązek zapłaty czynszu aktualizuje się w momencie wydania kluczy do mieszkania.

Umowa najmu przewiduje obowiązek wpłacenia przez najemcę kaucji mieszkaniowej, która będzie stanowiła zabezpieczenie należności z tytułu najmu istniejących w dniu opuszczenia lokalu przez najemcę. Jest to maksymalnie 12-krotność miesięcznego czynszu najmu za dany lokal, naliczana wg stawki czynszu 1 m² obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu. Po zakończeniu umowy najmu i zdaniu lokalu kaucja podlega zwrotowi po ewentualnych możliwych potrąceniach na poczet należności SIM (np. z tytułu zniszczeń lokalu dokonanych przez najemcę lub zaległości czynszowych). 

Kaucję trzeba będzie wpłacić po podpisaniu umowy najmu na lokal, a przed otrzymaniem kluczy do mieszkania.

Wykup lokalu z zasobów SIM może nastąpić najwcześniej po 15 latach od dnia rozliczenia kosztów inwestycji, w której znajduje się lokal mieszkalny.

Najemca, który chce wykupić lokal z zasobów SIM:

 • przez co najmniej 5 lat musi być stroną umowy o partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego,
 • nie może posiadać żadnych zaległości czynszowych,
 • musi złożyć wniosek o zmianę umowy najmu na umowę najmu instytucjonalnego z dojściem do własności,
 • musi wpłacić pozostałą część ceny lokalu mieszkalnego, która zostanie oszacowana przez rzeczoznawcę,
 • musi zawrzeć z SIM umowę kupna-sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego.

Mieszkania będą wykończone w następującym standardzie:

– wyposażenie kuchni: kuchenka czteropalnikowa z piekarnikiem (elektryczna lub gazowa) oraz zlewozmywak,

– stolarka drzwiowa wewnętrzna i zewnętrzna,

– ściany i sufity pomalowane na biało,

– parapety zewnętrzne i wewnętrzne,

– podłogi wykończone panelami lub płytkami,

– wyposażenie łazienki: wanna/prysznic, miska ustępowa, umywalka,

– oświetlenie tymczasowe, gniazdka oraz kontakty,

– do każdego mieszkania dodatkowo przypisana będzie komórka lokatorska oraz dostępne będzie miejsce parkingowe.

Tak, jednoosobowe gospodarstwo domowe może wnioskować o zawarcie umowy najmu na lokal składający się więcej niż jednego pokoju. Nie ma ograniczeń co do wnioskowanej powierzchni użytkowej mieszkania czy liczby pokoi związanych z liczbą osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego osoby biorącej udział w naborze.

Po śmierci najemcy osoby, które zostały zgłoszone do wspólnego zamieszkania mają prawo do dalszego wynajmowania lokalu. Kwota wpłaconej partycypacji przechodzi na te osoby. Jeżeli spadkobiercy nie wstąpili w stosunek najmu po zmarłym najemcy, stosunek najmu wygaśnie. W takiej sytuacji spadkobiercy mogą domagać się zwrotu partycypacji.

Społeczna inicjatywa mieszkaniowa KZN Północ, to spółka realizująca budownictwo społeczne. Jej zadaniem jest budowanie mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu.

Szybkie linki

Kontakt

ul. Dąbrowszczaków 21, lokal 430 | 10-542 Olsztyn

Sekretariat: 797 735 710

Administracja mieszkań: 690 429 850

Inwestycje: 797 908 109

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) informujemy, że:

 1. 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Północ Sp. z o.o., ul. Dąbrowszczaków 21, lok. 430, 10-542 Olsztyn.
 2. 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: iod@simkznpolnoc.pl.
 3. 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • – realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • – wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • – ustalenia, dochodzenia, egzekwowania, obrony lub ochrony roszczeń lub praw związanych z wykonywaniem umowy, stanowiących prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. 4. Administrator będzie przechowywał Państwa dane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, wykonywania umowy oraz przez okres konieczny w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na obowiązek przechowania danych wynikający z przepisów prawa, lub inne ważne względy interesu publicznego.
 5. 5. Państwa dane osobowe nie będą podlegały dalszemu udostępnieniu nieuprawnionym podmiotom trzecim. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych.
 6. 6. Administrator informuje o przysługującym Państwu prawie dostępu do danych osobowych, prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawie do przenoszenia danych jak również prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).
 7. 7. Administrator informuje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, kiedy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 8. 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości realizacji zadań Administratora.
Skip to content