KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – ogólna
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Północ Sp. z o.o., ul. Dąbrowszczaków 21, lok. 430, 10-542 Olsztyn.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: iod@simkznpolnoc.pl.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
– realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
– wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
– ustalenia, dochodzenia, egzekwowania, obrony lub ochrony roszczeń lub praw związanych z wykonywaniem umowy, stanowiących prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody osoby, której           dane dotyczą w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. Administrator będzie przechowywał Państwa dane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, wykonywania umowy oraz przez okres konieczny w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,  lub z uwagi na obowiązek przechowania danych wynikający z przepisów prawa, lub inne ważne względy interesu publicznego.
5. Państwa dane osobowe nie będą podlegały dalszemu udostępnieniu nieuprawnionym podmiotom trzecim. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych.
6. Administrator informuje o przysługującym Państwu prawie dostępu do danych osobowych, prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawie do przenoszenia danych jak również prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).
7. Administrator informuje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, kiedy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości realizacji zadań Administratora.

Skip to content